LYRICS


ORIGINAL NORSK


I. PÅKALLELSEN

Tilgi oss ikke
Vi vet hva vi gjør!

Jeg drømmer om lik og råtne trær
Imploderende stjerner og alt liv fortært
Mannevond!

Femten ånder i speilet
De kan angre sine synder
Foldede hender kan aldri frelse en sjel

Jeg er vredens ord
Jeg er Gud, jeg er død
Jeg skal ikke ha andre guder enn meg

Monument!


**

II. MENTALT MINEFELT

Jeg eldes i kulde
Drukner all kjærlighet i magesyre
Velkommen til mitt Helvete
Jeg venter på flommen

Korset fortsetter å håne
Profetene ler
Riv sykdommen opp med roten
Og brenn den ned

Den kristne styggedom
Jeg hater alle guder
Alt for Norge;
Korsfest dem!
Landssvikere!


**

III SJELER VIL BRENNE

Jeg bygger mitt rike
Over asken av brente broer
Slagen på stengrunn
Lar bølgene vaske vekk gråt

Jeg bærer tanker om en annen fremtid
Gir avkall på vonde minner
Et tilbakeblikk på det som en gang var

Verden males i mitt eget blod
Når livet fødes av motgang
Og eksistensen er rester av alt som var
Ser man det som ingen ser!

Et liv hvor naturens dunkle rom
Lærer deg svarte kunster
Hvor den sterke er konge
Og slaver skal tjene!
Sjeler vil brenne!


**

IV. HAGALLS SIRKEL

Kom regn
Kom vind
Kom dype sår!
I en sirkel av de ni
Ta meg med bak stjerner og tid
Bak ild og is!

Vis meg sannhet og løgn
På min trone over jotners flokk
Med et hjerte som brenner så varmt
At selv ilden føles kald!


**

V. MONUMENT

Jeg er livløs mellom horn og himmel
Under vintermånens kalde tårer
Jeg ser havet revne
Under iskalde netter der sårene gror

En sirkel av runer stiger opp fra dypet
I det jeg stirrer mot havets bølger
Kaskader av stjerner speiler seg
Nattehimmelen står naken over jorden

Jeg ser evigheten hvor jeg selv skal dø
Feller ingen tårer for mine synder
Jeg står ubegrenset av tiden som ei enda finnes
Når sirkelen sluttes rundt meg

Hjertet åpner seg for nattens visjoner
Jeg faller inn i en velkjent drøm
Hvor gamle stemmer taler
Om glemte riter og stolte menn

Med fakler under åpen himmel
Står jeg på frossen jord
Jeg ser fortid og fremtid
Slave av frihetens lenker


**

VI. LIVET ER AVLYST!

Ikke med verdens mørke
Kan de slukke våre lys
Sannheten seirer til slutt!

For jeg er kald og død
Som høstens falne glød
Som en isende vind
Over frosset hav
Fra snøkledde tinder!
Med røde øyne og svart blikk
Kledd i synd og sorg
Et forkullet hjerte i et tomt indre
Livet er avlyst!

Tusen skrik smelter sammen
Til monumental stillhet

Fuktig av sorg
Badet i gråt
Dømt til bål og brann
Brent av frost og sol
Må den tiende rune dø
For å føde nytt liv
Livet er avlyst!


**

VII. KAOSKONSTRUKSJON

Når skjebnen svikter livet!

En ensom drøm svinner
Når isen smelter
Den niende i meg raser
Som et offer til Moder Jord!

Naken i torner
En kjempes mareritt
Når marken drikker blodet
Når solen synker i havet

Svulst, skabb og slavemoral
Religiøse feberfantasier!

Jeg finner svar
I vargens tegn
Skyggene taler
Til den som lytter
Men tårer fryser til is
Og jeg forakter livet!


**

VIII. SVART BLOD FLYTER

Tomhet, apati og fornedrelse
Det finnes ingen utvei
Fra selvhatets klør
Ingen utvei
Det finnes ingen utvei

Hver eneste dag er uten mening
Uten innhold
Alt føles som harde slag
Gang på gang

Tanken på å leve
Er for mye å bære
Puster skitten luft
Svart blod som flyter

Den svarte skyggen
er rester av mitt liv

Veggen kommer nære
Alle dører er stengt
Det finnes ingen utvei
Ingen medisiner

Jeg orker ikke mer
Det finnes ingen utvei

Jeg strammer løkken rundt halsen
På eget initiativ
Låser hjertet i tungsindighet
Det finnes ingen utvei

Vender ryggen mot verden
Til krig mot meg selv
Jeg svelger et ord
Du aldri får høre

Rester av mitt liv
Mine tårer størkner


ENGLISH TRANSLATION


I. THE INVOCATION

Forgive us not
We know what we do!

I dream of corpses and rotten trees
Imploding stars and all life devoured
Malevolent!

Fifteen spirits in the mirror
They can repent their sins
Folded hands will never save a soul

I am the word of wrath
I am God, I am dead
I shall not have other gods beside me

Monument!


**

II. MENTAL MINEFIELD

I grow older in the cold
Drown all love in bile
Welcome to my Hell
I’m waiting for the flood

The cross continues to mock
The prophets are laughing
Rip the disease up with its roots
And burn it down!

The Christian abomination
I hate all gods
Everything for Norway;
Crucify them!
Traitors!


**

III. SOULS WILL BURN

I build my dominion
Above the ashes of burned bridges
Broken on rock bottom
I let the waves wash away my cries

I carry the thoughts of another future
Renounce hurtful memories
Looking back at what once was

The world is painted in my own blood
When life is born out of adversity
And the existence is leftovers of all that was
You see what no one else sees!

A life where the dark room of nature
Teaches you black arts
Where the strong are kings
And slaves shall serve!
Souls will burn!


**

IV. THE CIRCLE OF HAGALL

Come rain
Come wind
Come deep wounds!
In a circle of the nine
Carry me behind stars and time
Behind fire and ice!

Show me truth and lies
On my throne over the hordes of giants
With a heart burning so hot
That even the fire feels cold!


**

V. MONUMENT

I am lifeless between horns and heaven
Beneath the cold tears of the winter moon
I see the sea torn asunder
Underneath ice cold nights where wounds heal

A circle of runes rises from the deep
As I stare towards the oceans waves
Cascades of stars reflects itself
The night sky stands naked above the earth

I see the eternity where I myself shall die
Shed no tears for my sins
I stand unlimited by the time that yet not exists
When the circle closes around me

The heart opens for the nightly visions
I fall into a familiar dream
Where old voices speak
About forgotten rites and proud men

With torches under the naked sky
I stand on frozen soil
I see the past and the present
A slave to the shackles of liberty


**

VI. LIFE IS CANCELLED!

Not with the all darkness of the entire world
Will they put out our lights
Truth conquers in the end!

For I am cold and dead
Like the fallen glow of autumn
Like an icy wind
Above frozen seas
From snow-covered peaks!
With red eyes and black gaze
Dressed in sin and sorrow
A charred heart in an empty interior
Life is cancelled!

A thousand screams melt together
Into monumental silence

Dank from grief
Bathed in tears
Sentenced to fire and flames
Burnt by frost and sun
The tenth rune must die
To give birth to new life
Life is cancelled!


**

VII. CHAOSCONSTRUCTION

When fate fails life!

A lonely dream withers
When the ice melts
The ninth in me rages
Like a sacrifice to Mother Earth!

Naked in thorns
The nightmare of a giant
When the soil drinks the blood
When the sun sinks into the ocean

Tumor, scab and slave morality
Religious fervor!

I find answers
In the sign of the wolf
The shadows speak
To he who listens
But tears freeze to ice
And I despise life!


**

VIII. BLACK BLOOD FLOWS

Emptiness, apathy and humiliation
There is no escape
From the claws of self-hatred
No escape
There is no escape

Every day is without meaning
Without content
Everything feels like hard punches
Time after time

The thought of living
Is too much to handle
Breathing polluted air
Black blood is flowing

This black shadow
Is the only remains of my life

The wall is coming closer
All doors are shut
There is no escape
No medications

I can’t stand anymore
There is no escape

I tie the noose around my neck
On my own initiative
Lock my heart in gloom
There is no escape

Turning my back against the world
At war with myself
I swallow a word
You will never hear

Remains of my life
My tears coagulate